مرکز مطالعات استراتژیک البرز

مرکز مطالعات راهبردی مطابق با اهداف سند چشم انداز توسعه 20 ساله جمهوری اسلامی ایران

مرکز مطالعات استراتژیک البرز

مرکز مطالعات راهبردی مطابق با اهداف سند چشم انداز توسعه 20 ساله جمهوری اسلامی ایران

مرکز مطالعات استراتژیک البرز

Center for Strategic Studies Alborz
مرکز مطلعات استراتژیک البرز، با همکاری متخصصین و کارشناسان ارشد و دکتری استراتژی و مدیریت در حوزه تجارت، منابع انسانی، بازاریابی و تبلیغات در سال 1385 تاسیس شده و بعنوان اتاق فکر گروه البرز در تهیه و تدوین کلیه طرح هاو پلان های تجاری شرکت ها و موسسات عضو گروه و جاری سازی اهداف استراتژیک و نظارت بر اجرای تحول و توسعه نقش بسیار موثر و پویایی داشته است.
این مرکز طی سال های گذشته با ارائه خدمت به موسسات دولتی و خصوصی و هلدینگ سعی داشته است نقش کوچکی در جهت دستیابی به اهداف توسعه ایران اسلامی در سند چشم انداز 20 ساله ایران 1404 ایفا نماید. ریاست این مرکز بر عهده دکتر سیامک عزیزی می باشد.
سایت حاضر برای نشر و توسعه مقالات، اخبار و اطلاع رسانی همایش های حوزه مدیریت راه اندازی شده است و امیداست مورد استفاده بازدیدکنندگان گرام واقع شود.
تلفن تماس : 22981922
فکس : 22938649
پست الکترونیک : css.info@asia.com

پیوندهای روزانه
پیوندها

 دکتر سیامک عزیزی ریاست مرکز مطالعات استراتژیک البرز را بر عهده دارند.

جهت ارتباط با مدیریت از طریق شماره تلفن 22981922

و پست الکترونیکMD.Sazizi@Gmail.Com تماس حاصل فرمائید.

 


معرفی:

 * مشخصات فردی :  Profile:
سیامک عزیزی---------------- Siamak Azizi
متولد اول مهر 1355 -------- Born in 23 sep 1976 
ایرانی –مسلمان- شیعه---- Iranian Shiite -Muslim-

پست الکترونیک :-------------Email: MD.Sazizi@Gmail.Com

تلفن همراه : ----------------- 989124805066+ Mobile

تلفن ثابت : -------------------  982122981922+ Phone

فکس: ------------------------- 982122938649+ FAX

 تحصیلات آکادمیک : * Academic:

دانشگاه راشویل نیویورک :PHD حقوق جزا و جرم شناسی :2010

 rochville University of New York: PHD Criminal Law and Criminology: 2010

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران : برنامه ریزی استراتژیک : 1388

 Tehran University School of Management: Strategic Planning: 2009

دانشگاه علوم پزشکی تهران :داخلی جراحی : 1379

 Tehran University of Medical Sciences: Surgical: 2000

دانشگاه علوم پزشکی تهران : اتاق عمل : 1376

 Tehran University of Medical Sciences: operating room: 1997

* برخی از مدارک و دوره ها ی آموزش دیده : *

 Some of the qualifications and training courses:

مهارت های عمومی آفیس OFFICE : Microsoft :  1999 امریکا 

Basic skills OFFICE: Microsoft: America in 1999

مهارت های عمومی کامپیوتر ICDL  : آموزش پرورش تهران : 1372

Basic computer skills ICDL: Education Tehran: 1393

گواهینامه حرفه ای بازاریابی : Cavendish College international - UK : 2005 بریتانیا

Marketing Professional Certification: Cavendish College international - UK: 2005 Great Britain

دوره های عمومی نمایندگی بیمه : بیمه مرکزی ایران : 1385

The general insurance agency: Central Insurance of Iran: 2006

گواهینامه ششمین ، هفتمین ، هشتمین و نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

Certification Sixth, Seventh, Eighth and Ninth International Conference on Strategic Management:

انجمن مدیریت استراتژیک ایران : از 1388

Association of Strategic Management: from 2009

گواهینامه بین المللی مجمع جهانی مدیران : Richard denny- UK  : 2010 بریتانیا

 International Certificate of World Council of Directors: Richard denny- UK: 2010 Great Britain

گواهینامه بین المللی سازی مدیران کشور : وزارت علوم – پژوهشکده طالقان : 1388

International Certificate of directors of the Ministry of Science - Institute Taleghan: 2009

گواهینامه مدیریت شایستگی سلامت : مرکز آموزش وزارت بازرگانی : 1391

Certificate of Merit Health Education Center of the Ministry of Commerce: 2012

گواهینامه بین المللی اتومبیل رانی : فدراسیون اتومبیل رانی ایران  : 1386

International Certificate of auto racing, car racing's Federation: 2007

* مهارتهای فردی : * Personal skills:

مدیریت پروژه و طراحی و تدوین پلان های تجاری،بازاریابی،و منابع انسانی

Project management and design and develop a business Marketing, and human resources plan

راه اندازی – جاری سازی و کنترل کیفی پلان های استراتژیک

Setup - current strategic plan and quality control

مهارت های عمومی کامپیوتر

 Basic computer skills

مهندسی سخت افزار کامپیوتر

 Computer Hardware Engineering

برپایی سیستم های عامل و نصب نرم افزار ، شبکه و وب

Operating system setup and software installation, networking and Web

نرم افزار های طراحی گرافیک 

Corel – Photoshop - … Graphic Design Software Corel - Photoshop - ...

نرم افزار های طراحی خطی

  3d max- … AutoCad Linear Design Software

نرم افزار های صفحه بندی و نشر 

 Layout and publishing software Indesign - Zarnegar- ...

نرم افزار های عمومی وب - شبکه – کاربردی – تدوین و

General software Web - Network - Application - Editor and ...

...مشاوره حقوقی – تنظیم قرارداد ها – لوایح – شکوائیه و دادخواست و اظهارنامه و

... Legal Advice - Set Contract - Bills - complaint and petitions and affidavits, etc.

خوشنویسی : خوش، انجمن خوشنویسان

 Calligraphy: Hello, Calligraphers Association

طراحی و نقاشی ، نگارگری و تذهیب

 Drawing, painting and gilding

عکاسی مدرن و کلاسک و تصویر برداری آنالوگ و دیجیتال و چاپ

 Klask modern digital and analog photography and imaging and printing

تکنولوژی چاپ افست و دیجیتال و امور وابسته

 Offset and digital technology, and related matters

مدیریت تبلیغات و بازاریابی ، مشاوره و تهیه الگوی های تجاری و مدیریت بازار

Advertising and marketing management, business model and management advice and the market

طراحی ، تدوین و چاپ کتاب – مجله - روزنامه ، ویراستاری و نظارت فنی بر چاپ

Design, editing and printing of books - Magazines - Newspapers, editorial and technical supervision of printing

* برخی از مقالات منتشر شده اخیر: Some recent publications:

رویکردهای استراتژیک برای مدیران ارشد اجرایی : 1388

Strategic approaches for senior executives: 2009

نه توصیه برای افزایش ضریب هوشی کودک : 1389

9recommended to increase the IQ of children: 2010

تشکیل سازمان مدیریت بحان کشور : 1388

Bhan management of the organization: 2009

امپراتوری ها در قرن 21 : 1388

Empire in the 21st Century: 2009

ویژگی های مدیریت بر پایه ارزش :1391

Value-based management features: 2012

مدیریت تکنولوژی : 1390

Management of Technology: 2011

استانداردهای کاربردپذیری : 1391

Applicability standards: 2012

چگونه یک مقاله علمی را خواندنی تر بنویسیم : 1391

How to write a scientific paper to be more readable: 2012

جایزه ملی مدیریت پیشرفت ایران :1391

National Award for Advancement of Management: 2012

مهندسی معکوس : 1391

Reverse Engineering: 2012

مسمومیت با گاز منواکسید کربن : 1390

Carbon monoxide poisoning: 2011

قوانین مربوط به صدور گواهی های پزشکی : 1389

Laws relating to medical certificates: 2010

هویت چیست : 1389

What is identity: 2010

ویژگی ها و اوصاف قانون جدید حمایت خانواده 1393

New features and attributes of family support in 2014

* تجربیات اجرایی: * Executive Experience:

رئیس مرکز مطالعات استراتژیک گروه تجاری البرز از 1384

President of the Center for Strategic Studies from 2005 Alborz business group

موسس و دبیرکل جمعیت اسلامی پرستاران ایران و واحدها تابعه از سال 1380

Founder and Secretary General of the Islamic Society of Nurses and subordinate units of 2001

مدیر عامل تعاونی مصرف پرستاران ایران 1385

Managing Cooperative Nursing 2006

رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن علوم پزشکی سینا 1385

Chairman Cooperative Housing Sinai Medical Sciences 2006

مدیر عامل شرکت سهامی چناران سازه البرز 1386

CEO shareholding structure sycamore Alborz 2007

مسئول واحد فرهنگی – هنری جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1374

Unit Head of Cultural - Art SID Tehran University of Medical Sciences 1995

رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه سلامت البرز 1384

Chairman of the Investment Company Alborz Health Development 2005

مدرس مهارتهای عمومی کامپیوتر از 1381

Basic computer skills teacher from 2002

مدرس مدیریت کلنیک های درمانی از 1383

Management professor of medical clinic in 2004

مدیر راهبردی شورای انفورماتیک شرکت تجارت الکترونیک البرز 1384

Strategic Director of Informatics e-commerce company in 2005Alborz

مدیر مسئول انتشارات جامعه و پرستاری از 1385

Managing director of the Society of Nursing from 2006

خبرنگار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،خبرگزاری ایسنا ،روزنامه ها و نشریات متنوع. از 1374

Reporter Ministry of Culture, ISNA, newspapers and various publications. Of 1995

نماینده بیمه پارسیان از 1385

Parsian Insurance Agent 2006

عضو هیئت اعزامی ایران به جمهوری خلق کره از سوی وزارت کشور 2006

Member delegation of the People's Republic of Korea, the Ministry of Interior in 2006

مسئول ماهنامه خبری پرستاران از 1382

Nurses are responsible for the news magazine from 2003

سر دبیر دو هفته نامه سراسری جامعه و پرستاری – روی گیشه از 1385

Editor of two weekly newspapers throughout the community and nursing - the box office from 2006

مدیریت پروژه مجموعه در حال احداث گراند هتل کلاردشت از 1385

Project management in construction of the Grand Hotel Kalardasht of 2006

مدیریت پروژه مجموعه ویلایی چناران 2 کلاردشت از 1390 تا 1392

From 2011to 2013 the villa complex project management chenaran2 Kalardasht

مدیریت پروژه مجتمع توریستی تفریحی لاله از 1389

Tulip Resort Tourist Complex Project Management 2010

مدیریت پروژه مجتمع مسکونی پرستاران شهرک بنفشه –کرج 1386

Violet Town Residential Project Management Nurses -Krj 2007

مدیریت پروژه مجتمع مسکونی پرستاران فلکه دوم فردیس کرج 1387

Residential Complex Project Management Fardiss electrical nurses Second Circle 2008

مشاور حقوقی و امور بین الملل موسسه آسیایی مدیران شایست سلامت از 1388

Legal Advisor of the Asian Institute of Management and International Affairs Health Shayst of 2009

مشاور حقوقی و امور بین الملل موسسه حقوقی از 1390

Legal Counsel and International law firm of 2011

عضو هیئت اعزامی دیدار احزاب در چین - کمسیون حقوقی خانه احزاب- 2006

Member of the party's delegation in China - Rights Commission Home Ahzab- 2006

* برخی از کتب و تالیفات : * Some Books and Publications:

راهنمای جامع کامپیوتر : مولف : 1382

Comprehensive Guide to Computer: Author: 2003

مناجات با پروردگار : تدوین :1389

Chanting the Lord: Editor: 2010

کلیات حقوق مدنی : تالیف و گردآوری :1391

General Civil Rights: Compilation of Data: 2012

قانون مجازات اسلامی و ملحقات : تالیف و گردآوری : 1392

Penal Code and Accessories: writing and collecting: 2013

مدیریت شایستگی اتحادیه اروپا سطح A  :ناشر – ناظر فنی چاپ :1390

Europe Union competence management level A: E - Technical Supervisor published: 2011

تحلیل سرمایه گذاری و برنامه ریزی مالی :ناشر – ناظر فنی چاپ :1391

Investment Analysis and Financial Planning: Publisher - Technical Supervisor published: 2012

صد ایده برتر برندسازی :ناشر – ناظر فنی چاپ :1392

Cent premium branding idea: Publisher - Print the technical supervisor: 2013

مدیریت شایستگی اتحادیه اروپا سطح B  : ناشر – ناظر فنی چاپ :1391

Europe Union competence management level B: Publisher - Technical Supervisor published: 2012

حقوق کسب و کار : ناشر – ناظر فنی چاپ : 1391

Business Law: Publisher - Technical Supervisor published: 2012

زیارات امام حسین (ع) - تدوین و گردآوری : 1392

Ziarat of Imam Hussein (AS) - collect: 2013

* عضویت در سازمان ها ، انجمن ها و موسسات بین المللی 

* Membership in organizations, associations and international organizations

انجمن مدیریت استراتژیک ایران Strategic Management Association's

آکادمی بین المللی مدیریت استراتژیک International Academy of Strategic Management

انجمن علمی پرستاری ایران Nursing Society

انجمن پرستاری ایران Nursing Forum

فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران Shooting Federation of the Islamic Republic of Iran

فدراسیون اتومبیل رانی جمهوری اسلامی ایران Car Racing Federation Islamic Republic of Iran

انجمن خوشنویسان ایران Iranian Calligraphers Association

جمعیت اسلامی پرستاران ایران Iranian Nurses Islamic association

دبیرخانه دائمی همایش سالیانه تجلیل از پرستاران شایسته کشور

Annual celebration of the Permanent Secretariat of qualified nurses

انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران Association of Iranian Journalists

کمیسیون حقوقی خانه احزاب ایران Law Commission's house party

عضور انجمن بین المللی مدیران ایرانی

Member of the International Association of Iranian Managers 

 

 

 

 

 

 

چاپ اول 1382

 چاپ اول 1391

چاپ اول 1389

چاپ اول 1392

چاپ دوم 1393

 

چاپ چهارم 1393

چاپ اول، دوم و سوم 1392

زیارات امام حسین(علیه السلام) چاپ دوم  محرم الحرام 1436